Szakmai folyóiratunk segítségével megismerheti a veszélyes anyagokhoz, keverékekhez és árukhoz kapcsolódó aktualitásokat és változásokat! Szakértő szerzőink érthető, gyakorlatias formában dolgozzák fel a témát, így szaklapunkból Ön is részletes információkat szerezhet legújabb feladatairól és kötelezettségeiről. Értelmezzük a munkavédelmet érintő jogszabályok előírásait, szerzőnk hatékony útmutatót ad a követelmények gyakorlati alkalmazására vonatkozóan! Segítségünkkel felkészülhet a szigorú hatósági ellenőrzésekre is.


 

Optimum előfizetés tartalma

 • A szaklap éves előfizetése
 • Amennyiben két lapszám megjelenése között a témához kapcsolódóan aktualitás vagy jogszabályváltozás történik, e-mailes tájékoztató egy rövid összegzéssel
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Szerkeszthető iratminták, segédletek, jogszabályszövegek 
 • Kiegészítő szakmai anyagok
 • Korlátlan tanácsadói szolgáltatás

Basic előfizetés tartalma

 • A szaklap éves előfizetése
 • Amennyiben két lapszám megjelenése között a témához kapcsolódóan aktualitás vagy jogszabályváltozás történik, e-mailes tájékoztató egy rövid összegzéssel
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához

Az éves előfizetési díj: 41 900 Ft + áfa

Az éves előfizetési díj: 31 900 Ft + áfa

A legfrissebb lapszám tartalmából

Munkavédelem és munkabiztonság
 • Toxikus nehézfémek a környezetben (2.rész)
Iparbiztonság és tűzvédelem
 • Biztonsági irányítási rendszerek a SEVESO III. irányelv tükrében (2. rész)
Tovább
 • Fenntartható fejlődés és kémiai biztonság a REACH követelményeinek szempontjából
Veszélyes áru rovat:
 • Veszélyesáru-ellenőrzési reform (1. rész)

A következő lapszám tartalmából

 • Veszélyesáru-ellenőrzési reform (1. rész)
 • Biztonsági irányítási rendszerek a SEVESO III. irányelv tükrében (3. rész)

 

 

 

Akéthavonta megjelenő szaklap számait a kívánt időszakrakattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuális lapszámot, és a régebbi anyagokat lehet megtalálni.

2015

szeptember, november

2016

január, március, május, július, szeptember, november

 

MINTADOKUMENTUMOK ÉS JOGSZABÁLYOK

 

Jogszabályok

 

Európai Uniós és ILO-s joganyagok

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/66/EK IRÁNYELVE (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és elhasználásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

 • A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK)

 • 850/2004/EK rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról

 • 1013/2006/EK rendelet a hulladékszállításról

 • 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

 • 1357/2014/EU rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról

 • 2000/532/EK bizottsági határozat a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

 • 2008/98/EK irányelv a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

 • 2014/955/EU végrehajtási rendelet az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 • 2000. június 8-i 2000/39/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

 • 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelv a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről [hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében] (Egységes szerkezetbe foglalt változat) (EGT vonatkozású szöveg)

 • 1976. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett 139. számú Egyezmény a foglalkozási eredetű rákról, 1974

 • 2000. évi LXVIII. törvénnyel kihirdetett 136. számú Egyezmény a benzolról, 1971

 

Törvények

 

 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

 • 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

 • 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 • 2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

 

Rendeletek - Munkavédelem

 

 • 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

 • 25/2000. (IX. 31.) EüM- SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

 • 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 • 41/2000. (XII. 20.) EüM- KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

 • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 • 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.EüM rendelet módosításáról

 • 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

 

Rendeletek - Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem

 

 • 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 • 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV törvény végrehajtásáról

 • 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

 • 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

 • 7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelete az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

 • 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

 • 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 • 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

 • 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról

 • 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

 • 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

 • 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 

Szerkeszthető dokumentumok

 

 • „SZ” szállítási lap (a veszélyes hulladék szállításához)

 • „GY” szállítási lap (a gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lap)

 

Segédletek

 

 • A bizonylat tartalmi elemei – 225/2015. Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja

 • A mintavételi jegyzőkönyv tartalmi elemei – 225/2015. Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja

 • A Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleménye – 225/2015. Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja

 • A hulladék veszélyességének megállapítása – 225/2015. Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja

 • A hulladék veszélyességét eredményező tulajdonságok – 2008/98/ek irányelv III. melléklete

 • Veszélyességi jellemzők – 1. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez

 • A veszélyes anyagok alkalmazása alóli mentességek: 374-2012. Kormányrendelet - 2. melléklet

 • A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek az orvostechnikai eszközök és az ellenőrző és vezérlő eszközök vonatkozásában: 374-2012. Kormányrendelet - 3. melléklet

 • A veszélyes anyagok alkalmazása alóli mentességi kérelem szükséges tartalmi elemei: 374-2012. Kormányrendelet - 4. melléklet

 • Megfelelőség-értékelési eljárások: 374-2012. Kormányrendelet - 5. melléklet

 • EU-megfelelőségi nyilatkozat: 374-2012. Kormányrendelet - 6. melléklet

 

Fogalomtár

 

 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos fogalmak magyarázata

 

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek bejelentése

...

Tovább

Az 1A1 típusú folyadék szállítására vonatkozó ADR-előírások

Kérdés

Két kérdésem van:

1. Az ADR előírásai szerint kell-e az 1A1 típusú folyadék szállítására használt fémhordókat időszakosan felülvizsgálni?

2. A gyártástól számítva ezek a hordók hány évig használhatóak, és ezt melyik jogszabály írja elő?

Válasz

A feltett kérdésekre a válaszok a következők:

 1. Az ADR 1A1 hordóra nem ír elő felülvizsgálatot olyan értelemben, mint ahogy a gázpalackokra vagy IBC-kre.
  Azonban a hordó állapotát ellenőrizni kell, és semmilyen állagromlás a típusengedélyhez képest nem elfogadott! Amennyiben állagromlás van, akkor a felújítás ismert eljárás, ami szintén típusjóváhagyáshoz kötött, azaz engedéllyel rendelkező csomagolóeszköz felújító és felújított csomagolás típusengedélye.
 2. Hogy mi a felújítható csomagolás, és hogy egy új csomagolás egyszer használatos vagy ismételten használható-e, továbbá meddig lehet azt használni, a gyártó határozza meg, aki engedély alapján gyártja a típusjóváhagyott csomagolóeszközt. Ehhez a gyártási folyamat van vizsgálva, auditálva és engedélyezve. Ugyanúgy a felújítási eljárás is auditált.

Tovább

Az UAN 3082 termék szállítási kategóriájának meghatározása

Kérdés

Az UAN 3082 számú termék milyen szállítási kategóriába esik? (Ez az ADR-pontszámítás miatt szükséges információ?) Elérhető-e olyan táblázat, ahol fel van tüntetve, hogy melyik UAN-szám milyen szállítási (0, 1, 1*, 2, 3, 4) kategóriába esik?

Válasz

Az UN 3082 speciális eset. A csomagolás módját és a kiszerelését is vizsgálni kell a helyes döntéshez.

Tovább

Közúti anyagszállítás során alkalmazandó szövegezés

Kérdés

Az UN 2211 Habosítható Polimer gyöngyök nevű anyag esetében a 3.2 A táblázat 5-ös oszlopában a bárcák felsorolásánál egy vízszintes vonal található. Ha ilyen anyagot szállítanak közúton, akkor be kell tartani a csomagolásra, okmányolásra stb. vonatkozó szabályokat, de a küldeménydarabot nem kell megjelölni bárcával?

Tovább

Címkézési, adatlap-készítési és osztályozási kötelezettség

Kérdés

Üzemi felhasználás során gyakran készítünk oldatokat, keverékeket, melyeket rövidebb hosszabb ideig tárolunk, és azokat folyamatosan felhasználjuk. Az ilyen célból készített lúgoldatokat, oldószerkeverékeket stb. közvetlen felhasználásra készítjük, azok forgalomba nem kerülnek.

Kémiai biztonság szempontjából milyen címkézési, adatlap-készítési kötelezettsége lehet a cégünknek? Értelmezésem szerint ez nem tartozik a CLP-jogszabály hatálya alá, viszont a 2/1998 MÜM rendelet CLP rendeletben meghatározott módon címkézést ír elő a látható csővezetékekre és tartályokra. Mindez nehezen kivitelezhető úgy, hogy nincs osztályozási kötelezettségem. Mi ilyenkor a megfelelő eljárás?

Tovább

Veszélyes anyagok szállítása ADR-jogosítvány nélkül

Kérdés
Cégünk járművillamossági és elektrotechnikai készülékek gyártásával foglalkozik. Veszélyes anyagot kizárólag a termeléshez használunk fel. Az esetek többségében a felhasználandó veszélyes anyagokat a megrendelő kiszállítja a telephelyre, ám adódnak olyan esetek, amikor azokat nekünk kell a telephelyre behozni. Kérdésem, hogy milyen módon lehet közúton általunk (ADR-jogosítvány nélkül) I-es, II-es, III-as csomagolási besorolási veszélyes anyagot szállítani? Illetve milyen módon küldheti a magyarországi telephelyünkre a német anyavállalatunk az egyes csomagolási kategóriájú veszélyes anyagokat?

Válasz
A hatályos ADR is ad lehetőséget bizonyos mentességek alkalmazására, amelyeknek köszönhetően nincs szükség a szállítás során ADR-es felszereltségű gépkocsira, illetve ADR-bizonyítvánnyal rendelkező sofőrre. Ennek ellenére több ADR-előírást ezekben az esetben is be kell tartani (az egyik legfontosabb talán az, hogy a személyzet minden tagjának rendelkeznie kell ADR 1.3 fejezet szerinti, ún. munkaköri képzettséggel).

Tovább

Üres tisztítószeres flakonok visszavételi kötelezettsége

Kérdés
Tisztítószereket és mosdóhigiéniai termékeket forgalmazó cég vagyunk. Amennyiben a vevőnk visszaküldi a kiürült tisztítószeres flakont (ez lehet sima tisztítószer, de gyakoribb a bárcával ellátott, például vízkőoldó stb.) azt a gyártó köteles visszavenni megsemmisítés vagy újrahasznosítás céljából, illetve a gyártó köteles elszállítani a telephelyünkről, vagy nekünk kell a fuvart biztosítani?

Válasz
Az olvasói kérdésben foglaltakra a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 442/2012. (V. 5.) Kormányrendelet ad részletes útmutatást, szabályozást.

Tovább
 • 1
 • 2
Prev Next

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Írta: Dr. Kocsis Barbara

A veszélyes anyagokból eredő súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó rendelkezéseket, illetve szabályozást a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

A Korm. rendelet értelmező rendelkezései között találjuk a legfontosabb fogalmak magyarázatát:

Tovább

A robbanásvédelmi dokumentáció

A robbanásvédelmi dokumentáció fogalma először a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 1999/92/EK IRÁNYELVE ATEX 137-ben jelent meg, a dokumentáció összeállításához azonban elengedhetetlen a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozóan alkalmazandó a 94/9/EK IRÁNYELVE ATEX 100a előírásainak ismerete is. Az utóbbi irányelvvel összhangban kiadott 8/2002 (II.16.) GM rendelet, 1. és 2. melléklete a robbanásveszélyes környezetben alkalmazott berendezésekre vonatkozó piacfelügyeleti eljárásokat és műszaki biztonsági követelményeket, a 3-tól a 9-ig számozott mellékletek a vizsgálatok rendjét, míg a 10. melléklet a CE és a H megfelelőségi jelölés formáját szabályozzák.

Tovább

A veszélyes anyagok és keverékek, valamint a veszélyességi osztályok meghatározása

Melléklet

A veszélyes anyagok és keverékek, valamint a veszélyességi osztályok meghatározása

Tovább

Tárolólétesítmények műszaki biztonsági követelményei

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján 2014. év végén tervezet jelent meg a 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról, azaz a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről. A tervezet lényegesen változtatja meg a jogszabály szerkezetét és tartalmát is. A mellékletek között található a műszaki biztonsági szabályzat, valamint a különféle beadványokhoz csatolandó dokumentumok tartalmának meghatározása.

Tovább

A veszélyes vegyi anyagok kockázatbecsléséről

Szerző: Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkavédelemről szóló jogszabályok szerint a munkáltató köteles kockázatbecslést/értékelést végezni, továbbá arról gondoskodni, hogy a munkavállalók védelmet, valamint a munkahelyen előforduló vegyi anyagok biztonságos használatához szükséges tájékoztatást, iránymutatást és képzést kapjanak. Több jogszabály együttes alkalmazása szükséges ahhoz, hogy a munkahelyek kémiai biztonságáról megfelelő kockázatbecslést lehessen készíteni.

Tovább

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

Írta: Dr. Kocsis Barbara

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó legfontosabb szabályokat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM-rendelet (a továbbiakban R1.) tartalmazza, amelyet a következőkben tekintünk át. Ezeknek a szabályoknak, illetve rendelkezéseknek az ismerete fontos a munkáltatók számára, hiszen szoros összefüggésben van kötelezettségeikkel.

Tovább